Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Drenth Bouwservice Veendam is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verrichten van alle typen bouwkundige werkzaamheden.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Werkzaamheden van Drenth Bouwservice Veendam.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Drenth Bouwservice Veendam en de Klant.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Werkzaamheden’ verstaan: de door Drenth Bouwservice Veendam uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het verrichten van constructie werkzaamheden.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: 5. www.drenthbouwservice.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van Drenth Bouwservice Veendam.
2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Drenth Bouwservice Veendam overeen zijn gekomen.
3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

Artikel 3 Identiteit
1. Drenth Bouwservice Veendam is in de KvK geregistreerd onder nummer 02092892 en draagt het volgende BTW-identificatienummer: NL 1024.15.110.B01. Drenth Bouwservice Veendam is gevestigd aan de Beneden Verlaat 162, (9645BS) te Veendam.
2. Drenth Bouwservice Veendam is per e-mail te bereiken via 2. Info@www.drenthbouwservice.nl.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van Drenth Bouwservice Veendam door Klant wordt aanvaard. Deze aanvaarding kan mondeling of schriftelijk geschieden.
2. Deze Algemene voorwaarden zullen bijgesloten worden bij de offerte, waardoor Klant met aanvaarding van het aanbod ook de Algemene voorwaarden aanvaardt.
3. Nadat Klant het aanbod heeft aanvaard, stuurt Drenth Bouwservice Veendam een bevestiging via e-mail.
4. Indien Klant een natuurlijk persoon niet handelend uit zijn beroep of bedrijf is, kan klant de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen herroepen
5. Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is Drenth Bouwservice Veendam gerechtigd deze kosten aan Klant in rekening te brengen. Klant kan, indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van Drenth Bouwservice Veendam aan hun Product te vergoeden.
6. Er is sprake van minder of meerwerk in de volgende situaties:
a. Wanneer er sprake is van een wijziging in de overeenkomst, of een wijziging van de voorwaarden van uitvoering.
b. Wanneer de werkelijke bedragen afwijken dan de eerder begrote stelposten.
c. Wanneer er afwijkingen zijn in de verrekenbare hoeveelheden.
7. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
a. Het aanschaffen van bouwstoffen;
b. Het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
c. Het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
8. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld
waarop deze betrekking heeft.
9. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de Bouwservice berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 10%.
10.Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
11.Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de Bouwservice bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de Bouwservice eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening.
12.Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Drenth Bouwservice Veendam of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Drenth Bouwservice Veendam. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

Artikel 5 Kosten en betaling
1. De kosten voor de verrichte werkzaamheden zijn per Overeenkomst verschillend. Deze kosten worden na het verrichten van de werkzaamheden bepaald, aan de hand van een overeengekomen uurtarief. Alle bedragen die genoemd worden zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij de Klant een particulier is, dan zullen de bedragen inclusief BTW zijn.
2. Drenth Bouwservice Veendam stuurt na voltooiing van de werkzaamheden een factuur aan de Klant.
3. Uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het factuur is verzonden is Klant verplicht de overeengekomen prijs in de Overeenkomst te betalen op het rekeningnummer NL33 SNSB 0906293359 t.n.v. Drenth Bouwservice Veendam. Het is niet mogelijk voor Klant om in termijnen te betalen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Onvoorziene kosten en verontreiniging
1. Onder ‘grond’ of bodemspecie wordt verstaan: niet verontreinigde grond of bodemspecie.
2. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking en andere soorten kosten die mogelijk zijn met betrekking tot een verontreiniging zullen worden
doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.
3. Indien bij sloop- of ander werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Drenth Bouwservice Veendam, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, daarbij moet dan tevens de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen vermeld worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Drenth Bouwservice Veendam heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. Drenth Bouwservice Veendam kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
2. Drenth Bouwservice Veendam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
3. Drenth Bouwservice Veendam is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Drenth Bouwservice Veendam, verleent de Klant de bevoegdheid aan Drenth Bouwservice Veendam om, als een door Drenth Bouwservice Veendam ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
4. Drenth Bouwservice Veendam is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Drenth Bouwservice Veendam is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden.
6. Indien Drenth Bouwservice Veendam toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Drenth Bouwservice Veendam uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen met betrekking tot de Werkzaamheden. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Drenth Bouwservice Veendam niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen kosten voor de werkzaamheden van Drenth Bouwservice Veendam in de Overeenkomst.
7. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Drenth Bouwservice Veendam vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Drenth Bouwservice Veendam binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
8. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Drenth Bouwservice Veendam.
9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Drenth Bouwservice Veendam, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Werkzaamheden niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Drenth Bouwservice Veendam zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Drenth Bouwservice Veendam of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Werkzaamheden opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 9 Oplevering
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Drenth Bouwservice Veendam heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
2. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een opleveringspapier getekend door beide partijen. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Drenth Bouwservice Veendam niet wordt erkend, wordt in het opleveringspapier als zodanig vermeld.
3. Indien Drenth Bouwservice Veendam heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

Artikel 10 Intellectuele eigendom 
Drenth Bouwservice Veendam behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.   

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Drenth Bouwservice Veendam en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Drenth Bouwservice Veendam en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland locatie Groningen.

WhatsApp
Verzenden via WhatsApp
Scroll naar boven